С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
Контакти
Документи по ЗДОИ
Профил на купувача
 Обяви, съобщения, конкурси    Обява ССИ  
 

 

12.04.2019г.

П Р О Т О К О Л 

 

От заседание на комисията по провеждане на конкурс за избор на съдебен служител  на длъжността  „служител по сигурността на информацията“

Днес, 21.03.2019 г. се проведе заседание на комисията,  назначена със заповед № А-235/21.03.2019 г. на Председателя на Софийски апелативен съд състав:

Председател: съдия Елена Каракашева- заместник на административния  ръководител – зам.председател на САС и ръководител на Наказателна колегия
Членове: 1.  съдия Иво Дачев - заместник на административния  ръководител – зам.председател на САС и ръководител на Гражданска колегия
        2. съдия Бистра Николова - заместник на административния  ръководител – зам.председател на САС и ръководител на Търговска  колегия.

Комисията проведе събеседване с допуснатите до втория етап на конкурса кандидати. На събеседването в 14,30 часа се явиха и двамата допуснати кандидати.
След провеждане на събеседването и дискусия, комисията класира кандидатите, както следва:

1. Десислава Асенова Иванова – 72 точки
2. Димитър Стоилов Гуцалски – 66 точки.  

 

                                         Комисия:
                                                Председател: /п/
                                                                     /Елена Каракашева/
                                                       Членове:   1. /п/
                                                                     /Иво Дачев/
                                                                        2. /п/
                                                                     /Бистра Николова/

 


21.03.2019г.

П Р О Т О К О Л 

 

От заседание на комисията по провеждане на конкурс за избор на съдебен служител  на длъжността  „служител по сигурността на информацията“

Днес, 21.03.2019 г. се проведе заседание на комисията,  назначена със заповед № А-235/21.03.2019 г. на Председателя на Софийски апелативен съд състав:

Председател: съдия Елена Каракашева- заместник на административния  ръководител – зам.председател на САС и ръководител на Наказателна колегия
Членове: 1.  съдия Иво Дачев - заместник на административния  ръководител – зам.председател на САС и ръководител на Гражданска колегия
        2. съдия Бистра Николова - заместник на административния  ръководител – зам.председател на САС и ръководител на Търговска  колегия

Комисията разгледа постъпилите 3 /три / броя заявления на кандидати за заемане на длъжността  „служител по сигурността на информацията“
След проверка на представените към заявленията документи, комисията установи , че един от кандидатите не отговаря на изискванията за заемане на длъжността , поради което

 

                      Р   Е  Ш   И   :

 

1. НЕ ДОПУСКА до участие в следващите етапи на конкурса следния кандидат:

- Йордан Николаев Янков -
Съображения за отказа: Кандидатът не отговаря на изискването за притежаване на разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Строго секретно“. Към документите липсва представено разрешение от ДКСИ за достъп до класифицирана информация.
2. ДОПУСКА до участие в следващите етапи на конкурса следните кандидати:

Димитър Стоилов Гуцалски
Десислава Асенова Иванова

3. Следващият етап от конкурса да се проведе на 11.04.2019 г. от 14,30   часа в зала № 11 на Софийски апелативен съд.

4. Списъкът с допуснатите и недопуснатите кандидати да се публикува на интернет страницата на съда.

                                       Комисия:
                                                Председател: /п/
                                                                     /Елена Каракашева/
                                                       Членове:   1. /п/
                                                                     /Иво Дачев/
                                                                        2. /п/
                                                                     /Бистра Николова/

 

 

20.02.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

Апелативен съд – София обявява конкурс за длъжността „служител по сигурността на информацията” - 1 щ. бр.
Изисквания за назначаване: образование: висше/магистър; трудов стаж: не по-малко от 5 години професионален опит по смисъла на § 2 от ДР на Правилника за администрацията в съдилищата; да има разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено от ДКСИ за ниво „строго секретно”; да е само български гражданин; да е надеждно от гледна точка на сигурността и опазване на тайната; да притежава необходимите нравствени и професионални качества.
Специфични изисквания: да има образование със специалност „право”.
Конкурсът ще се проведе на два етапа: І-ви етап - разглеждане на постъпилите заявления за преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания. В срок не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на документи се обявяват списъците с допуснатите и не допуснатите кандидати, както и датата и часа за провеждане на ІІ-рия етап от конкурса; ІІ-ри етап - след не по-малко от 14-дневен срок от обявяване на списъците, се провежда събеседване с допуснатите кандидати и се изготвя протокол. Оценяването на ІІ-ри етап ще се извърши по петобална точкова система. За успешно издържал конкурса се счита кандидат, който получи от 68 до 75 точки. Протоколът с резултатите се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на кандидатите в 3-дневен срок.
Необходими документи: писмено заявление – свободен текст; подробна професионална автобиография, подписана от кандидата; декларация по чл. 340а, ал.1 ЗСВ;  заверени копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; заверени копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; заверено копие на  разрешение за достъп до класифицирана информация – ниво „строго секретно” от ДКСИ; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство за постъпване на работа; други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността; две препоръки, с данни за връзка с лицата дали препоръката, относно надеждността на кандидата от гледна точка на сигурността и опазването на тайната и притежаваните нравствени и професионални качества, съгласно изискването на чл. 8, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата, декларация – съгласие за обработване на лични данни.  
Основни задължения: осъществява дейност по защита на класифицираната информация в съда.
Заявленията се приемат в стая № 73 – партер в Съдебната палата, служба „Регистратура” на  Апелативен съд - София в едномесечен срок от публикуването на обявата в централен ежедневник. Допълнителна справка на сайта на съда: http://acs.court-bg.org/ .
Обявата е публикувана във в-к „Труд” на 20.02.2019г. 

 

 

. : Обява конкурс "Служител по сигурността на информацията" : .

. : Длъжностна характеристика : .

. : Декларация по чл. 340, ал.1 от ЗСВ : .

. : Декларация-съгласие ОРЗД : .

 

 

 

 IV/20190220-20190321-20190412София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР