С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
Софийски апелативен съд - Илюстрована хроника
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Съдебен район
Съд-модел
Ръководство
Отчетен доклад
Съдии
Писмо до председателите на ОС
Контакти
Справки по дела и съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Защита на личните данни
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Апелативен съд    Ръководство  
 Ръководство на Апелативен съд - София

 

Председател е Даниела Дончева

Заместник председатели:

1. Бистра Николова - председател на Търговска колегия

2. Елена Каракашева - председател на Наказателна колегия

3. Иво Дачев - председател на Гражданска колегия

 


----------------------------------------------------------------------------------
Даниела Дончева - Председател
----------------------------------------------------------------------------------

Образование: висше, Софийски университет Св. Климент Охридски - Юридически факултет

Трудов стаж:
- 02.1994-03.1995 - мл. съдия в СГС
- 03.1995-10.1998 - съдия в СРС
- 10.1998-01.2000 - зам.председател на СРС
- 01.2000-11.2002 - съдия в СГС
- 11.2002-07.2009 - съдия в АС-София
- 07.2009 - - зам.председател на АС-София

Ранг:
Съдия във ВКС и ВАС

Квалификации:
Специализация по Наказателно право - Кралство Испания.
Специализация по европейско право.
Специализация право на Европейската общност.
Диплом от Международна магистърска програма "Право на ЕС" към СУ "Св. Кл. Охридски", Европейски университетски център Нанси - Университет на Страсбург.
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------
Бистра Николова- Зам. председател и председател на Търговска колегия
-----------------------------------------------------------------------------------

Образование: висше, Софийски университет Св. Климент Охридски - Юридически факултет

Трудов стаж:
- 01.1993-07.1993 - стажант съдия в ОС-Варна
- 12.1993-03.1995 - мл. съдия в ОС-Варна
- 04.1995-12.1998 - съдия в РС-Варна
- 1999-2004- съдия в ОС-Варна, ТО
- 2002-2009 - Зам-председател на ОС Варна и ръководител ТО
- 2009-2014 - съдия в ОС-Варна, ТО
- 2014-2016 - командирована в АС-София
- 2016-2018 - съдия в АС-София, и.ф. зам-председател и председател на НК
- 06.2018- - зам-председател на АС-София и председател на ТК

Ранг:
Съдия във ВКС и ВАС

Квалификации:
Международен институт по развитие на правото, Рим, Италия - практически курс - 1998;
Хагска академия по международно право, Хага, Холандия - курс по международно частно право - 2000;
Европейска асоциация за защита правата на човека, Женева, Швейцария - XI сесия "Летен университет по правата ма човека и правото на образование - 2003;
Международен институт по правата на човека, Страсбург, Франция - XXXVГодишна сесия - 2004;
Проект "Реформа в търговското право, ААМР - обучение на обучители - 2004;
Академия по правата на човека, Виши, Франция - XII Годишна сесия - 2005;
CEELI Institute, Прага, Чехия - Търговско право на ЕС - 2008;
Апелативен съд Тулуза, Франция - стаж по програма на ЕМСО - 2011;
Съд на ЕС, Люксембург - стаж по програма на ЕМСО - 2012.
----------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------
Елена Каракашева - Зам. председател и председател на Наказателна колегия
-----------------------------------------------------------------------------------

Образование: висше, Софийски университет Св. Климент Охридски - Юридически факултет

Трудов стаж:
- 01.1992-07.1992 - стажант съдия в СГС
- 03.1993-09.1999 - мл. съдия в ОС-София
- 09.1993-10.1997 - съдия в РС-Сливница
- 10.1997-07.2001- председател на РС-Сливница
- 07.2001-01.2009 - съдия в ОС-София
- 01.2009-11.2016 - съдия в АС-София
- 11.2016-04.2017- и.ф. зам-председател на АС-София и председател на НК
- 04.2017- - зам-председател на АС-София и председател на НК

Ранг:
Съдия във ВКС и ВАС

Квалификации:
Ролята на националния съдия в Европейския съюз;
Основи на европейското право;
Промени в НПК във връзка с прането на пари;
Практическо приложение на новия НПК.
------------------------------------------------------------------------------------

 


----------------------------------------------------------------------------------
Иво Дачев - Зам. председател и председател на Гражданска колегия
-----------------------------------------------------------------------------------

Образование: висше, Софийски университет Св. Климент Охридски - Юридически факултет

Трудов стаж:
- 01.2001-01.2002 - съдебен кандидат в СГС
- 05.2003-04.2005 - мл. съдия в СГС
- 04.2005-05.2012 - съдия в СРС
- 03.2009-07.2009 - съдия в СРС, командирован в СГС
- 10.2011-05-2012 - съдия в СРС, командирован в СГС
- 05.2012-10.2012 - съдия в СГС
- 11.2012-07.2013 - и.д. зам.председател на СГС
- 07.2013-03.2015 - зам.пресдседател на СГС
- 03.2015-07.2016 - съдия в СГС
- 07.2016-03.2017 - съдия в АС-София
- 04.2017 - - зам.председател на АС-София и преседател на ГК

Ранг:
Съдия във ВКС и ВАС

Квалификации:
Право на индустриалната и интелектуалната собственост - 2006г.
Обучение на обучители по новия ГПК - 2007г.
Право на интелектуалната собственост - 2008г.
Присъдена научна степен "Доктор на юридическите науки" - 2013г.
Обучение на новоназначени съдии наставници - 2013г.
участие в IV семинар по Проект "Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието - 2014г.
Защита на потребителите. Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в договорите - 2017г., НИП
------------------------------------------------------------------------------------

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР