С Апелативен съд
офия
 Бързи 
Връзки
Ok
* Електронно правосъдие
Начало
Апелативен съд
Контакти
Банкови сметки
Контакти
Служители
АНКЕТА
Календар на съдебни заседания
Справки по дела
Съдебни актове
Пресслужба
Обяви, съобщения, конкурси
Документи по ЗДОИ
Раб. срещи на апелативен район
Профил на купувача
Връзки
Регистър на декларациите по чл. 35 ЗПКОНПИ
 Контакти    Контакти  
 Контактна информация

1000 гр. София, Съдебна палата, бул. Витоша 2 - партер
тел. (02) 921 988
факс (02) 981 40 27
e-mail:
appellate.sofia@gmail.com


Телефонни номера за връзка със службите в Апелативен съд – София


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР ………… 9219 750

Секретар на Председателя ………… 9219 731

Счетоводство ………… 9219 749, 9219 828

Регистратура ………… 9219 752

Регистратура "Класифицирана информация" ………… 9219 723

Адвокатска стая ………… 9219 754

Наказателно деловодство ………… факс 981 83 41
7, 8 състав, досъдебно производство ………… 9219 753
1, 2, 3, 4, 5, 6 състав ………… 9219 830

Гражданско деловодство ………… факс 9219 766
1, 2, 4, 7, състав ………… 9219 755
8, 10, 12, 14 състав ………… 9219 832

Търговско деловодство ………… факс 9219 766
3, 5, 6, 9, 11, 13, 15 състав ………… 9219 766, 9219 831

Съдебни секретари ………… 9219 751, 9219 829, 9219 603

Съдебни помощници ………… 9219 761, 9219 500

Връзки с обществеността
Борислава Радоева ………… 9219 730

Скенери ………… 9219 603

Обезличители ………… 9219 730

Статистик ………… 9219 500София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 921 988, факс (02) 981 40 27, e-mail: appellate.sofia@gmail.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР